PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)-JUN 2011

Friday, 5 August 2011

Tajuk Esei PIM3101 Kurikulum Pendidikan Islam


  Thu Aug 4 18:09

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
Ambilan Jun 2011


Kursus/ Course : PIM3101 PENGENALAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

Soalan Kerja Kursus Individu :


1. Huraikan kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan di zaman Rasulullah saw.

2. Huraikan kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan di zaman Khulafa’ al-Rasyidin.

3. Buat perbandingan tentang pendidikan zaman sebelum dan selepas merdeka.

4. Banding bezakan antara kurikulum lama (KLSR) dengan kurikulum baru (KBSR).

5. Analisiskan kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Islam KBSR semakan 2003.

6. Analisiskan kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR semakan 2003.

7. Huraikan keperluan dan kepentingan buku teks dan Buku Panduan Guru Pendidikan Islam dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

8. Nyatakan pelaksanaan Pendidikan Islam 6 Bulan Pertama Tahun 1.

9. Nyatakan pelaksanaan program j-QAF dalam sistem pendidikan di Malaysia.

10. Jelaskan Model-model dalam program j-QAF dan pelaksanaannya.
• Kem Bestari Solat
• Enam bulan Khatam al-Quran
• Pemulihan Jawi
• Model Bahasa Arab

ARAHAN :

- Setiap tajuk hanya diperuntukan kepada dua orang pelajar sahaja.(Pembahagian tajuk oleh KU)
- Tidak boleh melakukan plagiat dalam penulisan kerja kursus ini.
- Penulisan ini adalah bentuk penulisan ilmiah mengikut format APA.

* HANTAR SEBELUM TOTURIAL TERAKHIR

No comments:

Post a Comment